1.      

1.     ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

1.1

บริษัทลิเวอร์พูล ฟุตบอล คลับ แอนด์ แอธเลติค กราวนด์ส ลิมิเต็ด (Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited) ต่อไปเรียกว่า "เรา" หรือ "พวกเรา" จัดทำเว็บไซต์ www.liverpoolfc.com และ www.lfctour.com ต่อไปเรียกว่า "เว็บไซต์" บริษัทจดทะเบียนในนาม Liverpool Football Club ตั้งอยู่ที่ ถนนแอนด์ฟีลด์ (Anfield Road) L4 OTH หมายเลขจดทะเบียน 35668 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 325195756 คำว่า "ท่าน" และ "ของท่าน" หมายถึงผู้ใช้งาน หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ต่อไปเรียกว่า "ข้อกำหนด") ครอบคลุมถึงทุกกรณีที่ท่านเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ และการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อถือว่าท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ด้านล่างพร้อมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่องการเข้าชมและใช้งานที่ระบุไว้ในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ด้วย

1.2

ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในส่วน A ของข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์ ให้ถือเอาข้อกำหนดนี้เป็นหลักหากท่านใช้งานและเข้าชมเว็บไซต์นี้

1.      

2.     การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1

ข้อกำหนดนี้อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้อกำหนดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดจะประกาศไว้บนเว็บไซต์และมีผลบังคับใช้ทันที

2.2

หากท่านยังคงเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ข้อกำหนดได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดนี้ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดเป็นประจำ

2.3

การเข้าชมและใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และผ่านทางข้อความหลายมิติ (Hypertext) ที่สัมพันธ์กับส่วนนั้น ๆ ของเว็บไซต์ หากท่านต้องการเข้าชมและใช้งานส่วนนั้นของเว็บไซต์ ท่านควรอ่านข้อกำหนดเพิ่มโดยละเอียด เนื่องจากข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นครอบคลุมการเข้าชมและใช้งานส่วนนั้นของเว็บไซต์ ข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้อาจแก้ไขปรับปรุงในทำนองเดียวกับข้อ 2.1 และให้ใช้ข้อกำหนดในข้อ 2.2 ร่วมกับข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นด้วย

2.4

ข้อความหรือเนื้อหาโดยส่วนใหญ่ที่นำเสนอโดยผู้ใช้จะปรากฎในบริเวณที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งเรียกว่า "เดอะค็อบแอเรีย (The Kop Area)" อย่างไรก็ตาม ข้อความหรือเนื้อหาบางส่วนที่นำเสนอโดยผู้ใช้อาจปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ในบริเวณที่ผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนสามารถเข้าชมได้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาได้ที่ ข้อกำหนดในส่วน B

1.      

3.     ความรับผิดของเรา

3.1

ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้นำเสนอตามสภาพที่ได้รับมา ("as is" basis) ดังนั้นแม้ว่าเราจะกล่าวได้ว่าข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ แต่เราไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูล เนื้อหา คำอธิบาย หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฎหรือถูกอ้างถึงบนเว็บไซต์ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาและเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งาน จะไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย และไม่รับประกันว่าการเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน

3.2

ภายใต้ข้อกำหนดที่ 3.3 ด้านล่างนี้ เราไม่มีความรับผิดในกรณีต่อไปนี้

3.2.1

ความเสียหายทางอ้อม หรือผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของท่าน ซึ่งครอบคลุมถึงการสูญเสียผลกำไร (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) การสูญเสียความนิยมหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ หรือข้อมูลทางธุรกิจสูญหายอันเป็นผลจากท่านเอง

3.2.2

การสูญเสียหรือความเสียหายที่ยอมรับได้ว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้

3.2.3

การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของท่านอันมีสาเหตุมาจากกรณีดังต่อไปนี้

3.2.3.1

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ หรือการระงับโดยชั่วคราวหรือถาวรภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือส่วนอื่น ๆ

3.2.3.2

การสูญหาย ความเสียหายและความล้มเหลวในการเก็บข้อมูลป้อนเข้า (และข้อมูลอื่น ๆ) ที่เกิดจากการหรือเป็นผลจากการที่ท่านเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์

3.2.3.3

การเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการที่จัดทำผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว) ซึ่งเป็นผลมาจากความไว้วางใจ

3.2.3.4

การที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เรา หรือ

3.2.3.5

การที่คุณไม่สามารถเก็บรักษารหัสผ่าน หรือข้อมูลบัญชีเว็บไซต์ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7) เป็นความลับ หรือการที่คุณใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไปในข้อมูลป้อนเข้า (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1)

3.2.4

ข้อจำกัดเรื่องความรับผิดตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.3 มีผลบังคับใช้กับทุกกรณี ไม่ว่าจะมีการรับทราบหรือมีการคาดการณ์ถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่ก็ตาม

3.3

เราไม่จำกัดหรือปฏิเสธความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการถูกทำร้ายเป็นการส่วนตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิกเฉย การนำเสนอที่ฉ้อฉล บิดเบือน หรือ การสูญเสียใด ๆ ที่ระบุความรับผิดไว้ตามกฎหมาย

3.4

ข้อกำหนดนี้ไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของท่าน กรุณาติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในท้องถิ่นของท่าน หรือหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการค้ายุติธรรม (The office of Fair Trading) เว็บไซต์ www.oft.gov.uk/default.htm

1.      

4.     ความรับผิดของท่าน

ท่านยินยอมที่จะชำระเงินคืนหรือรับผิดชอบต่อความรับผิดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ที่เราหรือกลุ่มบริษัทของเราต้องชำระ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนด หรือมีส่วนร่วมในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการป้อนข้อมูลป้อนเข้า หรือการส่งผ่านข้อความหรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์จากบัญชีของคุณ

1.      

5.     การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์

5.1

บนหน้าเว็บไซต์อาจมีช่องทางเชื่อมโยง (hyperlinks) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของเราและอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหา ส่วนประกอบอื่น ๆ (รวมถึงสิ้นค้าและการบริการ) หรือการดำเนินการที่มีการนำเสนอบนเว็บไซต์นั้น ๆ ช่องทางเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาเหล่านั้นไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

5.2

ท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมหรือใช้งาน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว

1.      

6.     การใช้งานเนื้อหาของเรา

6.1

เนื้อหาที่นำเสนอไว้บนเว็บไซต์โดยเราหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเราเป็นผู้จัดหามา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ภาพวาด ภาพกราฟฟิค ภาพประกอบ เสียง วิดีโอ การออกแบบ เอกสารและอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า "เนื้อหา") มีการจดสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และ/หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เราได้รับหรือได้จดทะเบียนไว้ ("LFC Content")

6.2

ท่านสามารถดาวน์โหลด พิมพ์และสำเนา เนื้อหา (LFC Content) ได้จากเว็บไซต์ ในกรณีต่อไปนี้

6.2.1

เพื่อการใช้โดยส่วนตัวและไม่เป็นไปเพื่อการค้า

6.2.2

เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล และ

6.2.3

ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ (LFC Content) เพื่อการอื่นนอกเหนือจากนี้

6.3

ท่านต้องกรอกคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรับสิทธิและเงื่อนไขการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์เพื่อการใด ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.4

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ (LFC Content) หากท่านต้องการใช้งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ ต้องได้รับการยินยอมจากเราเสียก่อนตามที่ระบุไว้ด้านบน เราไม่รับประกันว่าจะสามารถยินยอมให้ใช้งานได้ในทุกกรณี

6.5

เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ (LFC Content) เช่น ข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการชำระเงินตามปริมาณการเข้าชม หรือส่วนที่ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบของกำหนดให้ทำ และ/หรืออาจใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมว่าด้วยการใช้งานซึ่งจะระบุไว้ตามส่วนนั้น ๆ ของเว็บไซต์

6.6

ห้ามทำคัดลอกเนื้อหาจำนวนมาก ทำให้เป็นอัตโนมัติหรือเป็นระบบ หรือนำข้อมูลไปใช้หรือไปใส่ไว้ในฐานข้อมูลเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือพยายามนำไปจำหน่าย หรือจ่ายแจก เราขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามหรือจำกัดการเชื่อมโยงข้อมูลจากไซต์หรือแหล่งอื่น ๆ หรือการนำเนื้อหาไปนำเสนอด้วยวิธีอื่น ๆ

1.      

7.     การลงทะเบียนเปิดบัญชีเข้าใช้งานเว็บไซต์

7.1

ท่านสามารถเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ในฐานะผู้เข้าชมทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีใช้งาน แต่มีบางส่วนของเว็บไซต์ที่ท่านจำเป็นต้องมีสร้างบัญชีเข้าใช้งานซึ่งท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานส่วนนั้น ๆ ของเว็บไซต์ และโต้ตอบกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ

7.2

ท่านจะเปิดบัญชีใช้งานได้เมื่อทำงานลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ("Website Account") เสร็จสิ้นแล้ว

โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และแจ้งให้เราปรับปรุงแก้ไขให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ

7.3

ท่านต้องเลือกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่บัญชีใช้งาน (Website Account) ท่านยินยอมและยอมรับว่าจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้ให้ผู้อื่นทราบ เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อบัญชีใช้งานของท่านหากท่านปล่อยให้ผู้อื่นเข้าใช้งานบัญชีอย่างไม่เหมาะสม

7.4

เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอเปิดบัญชี เช่น ในกรณีที่เป็นไปเพื่อการป้องกันการใช้งานที่ฉ้อโกง

7.5

เพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานทุกท่านสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธ์ภาพ ท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

7.5.1

ไม่ใช้งานระบบลงทะเบียนในทางที่ผิดและ

7.5.2

รับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย (ครอบคลุมถึงการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของบุคคลที่สามที่เข้าใช้งานผ่านบัญชีใช้งานของท่าน) และชำระค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการกระทำดังกล่าว

8.     การปิดบัญชีใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์โดยทั่วไป อย่างไรก็ตามท่านสามารถปิดบัญชีใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา ผ่านทางอีเมลล์และส่งมาที่ http://help.liverpoolfc.tv

1.      

9.     การยกเลิกบัญชีใช้งานเว็บไซต์

เราอาจยกเลิกบัญชีใช้งานของท่านได้ทุกเมื่อ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

9.1

ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือกฎของเดอะค็อบ (The Kop Rules) หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ เรื่องการใช้งานที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ (หรือกระทำการใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าท่านไม่สามารถหรือไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือกฎของเดอะค็อบ (The Kop Rules) ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ เรื่องการใช้งานที่ระบุไว้บนเว็บไซต์)

9.2

มีการตัดสินใจว่าจะไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อโต้ตอบและ/หรือเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ได้ (LFC Content) (อาจเนื่องจากเหตุผลทางการค้า)

9.3

กฎหมาระบุว่าเราต้องดำเนินการยกเลิก

9.4

เราก็ไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองข้อมูลที่ท่านแจ้งไว้ ไม่ว่าเราจะพยายามเท่าใดก็ตาม หรือ

9.5

เราไม่ต้องการให้บริการกับท่านอีกต่อไป

1.      

10.  ข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้ได้

หากศาลที่มีอำนาจตัดสินในด้านนี้ตัดสินว่าข้อกำหนดข้อใดไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดข้อนั้นจะต้องถูกถอดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยจะไม่มีผลกระทบกับข้อกำหนดข้ออื่น ๆ  และข้อกำหนดข้ออื่น ๆ จะยังคงความสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้อยู่

1.      

11.  การสละสิทธิ์

การไม่ใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือภายใต้คำสั่งศาลไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์จะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมื่อชื่อเท่านั้น

1.      

12.  ข้อกฎหมายที่ใช้บังคับ

12.1

ข้อกำหนดนี้และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายดังนี้

12.1.1

(หากท่านอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแห่งสหราชอาณาจักร และภายใต้เขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งสหราชอาณาจักร หรือ

12.1.2

(หากท่านไม่ได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร) ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศอังกฤษ และภายใต้เขตอำนาจพิเศษของศาลแห่งประเทศอังกฤษ

12.2

แม้ว่าจะระบุไว้ในข้อ 11 แล้วก็ตาม ท่านยินยอมให้เราใช้สิทธิ์ตามคำสั่งศาล (หรือการแก้ปัญหาชั่วคราวหรือสิทธิอื่นๆตามกฎหมาย) ภายใต้เขตอำนาจของศาล

ส่วน B - ข้อกำหนดว่าด้วยเดอะค็อปแอเรีย (THE KOP AREA)

1.      

13.  ความเป็นมา

เราจัดเตรียมบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ (อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป) ที่ลงทะเบียนบัญชีใช้งานเว็บไซต์แล้ว สามารถป้อนข้อมูลเนื้อหาได้ จากวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้ แหล่งอ้างอิงที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเนื้อหาได้ ("เดอะค็อปแอเรีย (The Kop Area)") จะครอบคลุมถึงส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์ที่เนื้อหานั้น ๆ ปรากฏอยู่ด้วย หากเนื้อหานั้นไปปรากฏอยู่ในส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเดอะค็อปแอเรีย (The Kop Area)

1.      

14.  ผู้เยาว์

14.1

เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก แม้ว่าผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 13 ปี จะสามารถเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์ได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานบัญชีใช้งานเว็บไซต์ได้ ดังนั้นผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 13 ปีจึงไม่สามารถป้อนข้อมูลเนื้อหาได้ และบางครั้งอาจจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่อื่น ๆ ได้

14.2

หากพบว่าผู้ใช้งานบัญชีใช้งานเว็บไซต์มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีเข้าใช้งานนั้นโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและลบข้อมูลเนื้อหาที่ป้อนเข้าผ่านทางบัญชีนั้นทั้งหมด แม้ว่าเราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการป้องกันผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ให้ป้อนข้อมูลเข้า เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการที่มีผู้เข้าใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เคร่งครัดนี้ หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเรื่องอายุเพื่อเปิดบัญชีเข้าใช้งานเว็บไซต์

14.3

เราต้องการใช้ผู้ใช้งานที่มีอายุน้อยได้เพลิดเพลินกับเดอะค็อบแอเรียได้อย่างปลอดภัย หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยกรุณาอ่านส่วนที่เกี่ยวกับการรายงาน

1.      

15.  การใช้งานเนื้อหาของท่าน

15.1

ท่านสามารถป้อนข้อมูลเนื้อหา (เรียกว่า "ข้อมูลเนื้อหาป้อนเข้า") ไปยังบางพื้นที่ของเว็บไซต์ได้ (ซึ่งรวมถึงเดอะค็อปแอเรีย (The Kop Area)) โดยเราและผู้ใช้ท่านอื่น ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาเหล่านั้นได้

15.2

หากท่านป้อนข้อมูลเนื้อหา ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับว่า

15.2.1

ท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลเนื้อหาที่ท่านป้อนเข้า หรือท่านได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้สามารถป้อนข้อมูลเหล่านั้นเข้าได้

15.2.2

ท่านมีหรือได้รับมอบอำนาจให้สามารถอนุญาตให้เรากระทำการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 ด้านล่างนี้ และ

15.2.3

ท่านได้รับอนุญาตจากผู้ที่ถูกอ้างถึงในข้อมูลที่ท่านป้อนเข้า (ถ้ามี) ให้อ้างอิงถึงได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้

15.3 

            ในการส่งการเสนอใดๆ คุณจะถือครองความเป็นเจ้าของสิทธิทั้งหมดในการเสนอนั้นโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดเหล่านี้ และยินยอมที่จะกระทำการดังต่อไปนี้

            15.3.1

            ให้สิทธิซึ่งถ่ายโอนได้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และใช้ได้ทั่วโลก (พร้อมสิทธิในการให้สิทธิช่วง) แก่เราในการทำซ้ำ ดัดแปลง แปล แก้ไข แสดง และ/หรือเผยแพร่การเสนอดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเสริมเว็บไซต์ และ/หรือทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ เข้าถึงการเสนอนั้นได้) โดยไม่จำเป็นต้องระบุที่มา และ

            15.3.2

             ให้สิทธิซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และใช้ได้ทั่วโลกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนในการเข้าถึงการเสนอของคุณทางเว็บไซต์ และในการใช้ ทำซ้ำ แสดงการเสนอดังกล่าวภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามการทำงานของเว็บไซต์และข้อกำหนดเหล่านี้

15.4

            คุณเข้าใจและยอมรับว่าจะไม่ได้รับเงินจำนวนใดๆ (รวมถึงการชดเชย) จากการใช้การเสนอของคุณ และว่าเราไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆ ให้ต้องใช้การเสนอนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดทั้งในเว็บไซต์หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดก็ตาม

15.5

            หากคุณไม่อนุญาตให้เรามีสิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นของข้อกำหนดเหล่านี้ กรุณาอย่าเสนอหรือแชร์ผลงานของตัวเองเป็นการเสนอลงใน The Kop Area

กติกาใน The Kop Area

16.1

            เราต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึง The Kop Area และสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย  เพื่อให้ความต้องการดังกล่าวเป็นไปได้ เราจึงตั้งกติกาบางอย่างขึ้นในข้อย่อยที่ 16 นี้ นั่นคือผู้ใช้ทุกคนต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ เราคาดหวังว่าคุณจะเคารพสิทธิของผู้ใช้คนอื่นๆ และปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอใดๆ ที่คุณทำขึ้น

16.2

            เท่าที่เราได้รับแจ้งหรือทราบว่าคุณได้สร้างการเสนอที่ละเมิดต่อข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะลบหรือแก้ไขการเสนอนั้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำการเสนอของคุณออกจาก The Kop Area และ/หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม หรือกระทำการใดๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมรวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

16.3

            คุณยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอต่อไปนี้ (หรืออะไรก็ตามที่คล้ายคลึงกัน) ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ และคุณยังยอมรับว่าจะไม่กระทำการใดๆ ใน The Kop Area ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

            16.3.1

            ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลามกอนาจาร คุกคาม เป็นอันตราย ก่อกวน หลอกลวง ฉ้อโกง หมื่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี ล่วงละเมิด รุกรานต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือมีการบรรยายถึงเรื่องทางเพศที่โจ่งแจ้งและชัดเจน

            16.3.2

            ทำให้ผู้อื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นตกเป็นเหยื่อ เสื่อมเสีย ถูกคุกคาม หรือเกลียดชังด้วยเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ อายุ เพศ ความพิการ ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ 

16.3.3

            สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่นำมาซึ่งการกระทำความผิดทางกฎหมาย หรือที่นำไปสู่ความรับผิดทางแพ่ง

            16.3.4

            ทำให้เกิดความรับผิดใดๆ ต่อเราหรือกลุ่มบริษัทของเรา

            16.3.5

            ละเมิดสิทธิใดๆ ของกลุ่มบุคคลที่สามอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางเครื่องหมายการค้า สิทธิของนักแสดง หรือสิทธิของความเชื่อถือ

            16.3.6

            เกี่ยวข้องกับการประกาศข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ที่บ้านของผู้ใช้ ความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ

            16.3.7

            ปลอมเป็นบุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่รวมถึงเราและพนักงานของเรา

            16.3.8

            มีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกแยก เสียหาย หรือบกพร่องแก่การทำงาน เสถียรภาพ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ เครื่องบริการ หรือเครือข่ายของเรา

            16.3.9

            เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือการขายสินค้าหรือบริการใดๆ (รวมถึงหุ้น การบริการทางการเงิน หรือการหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่) หรือ

            16.3.10

            เกี่ยวข้องกับการประกาศข้อความเป็นภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

การติดตามการเสนอ

17.1

            เราขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามหรือตรวจสอบ The Kop Area โดยที่คุณยอมรับว่าเราไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆ ให้ต้องทำเช่นนั้น และคุณยังยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงต่อการเสนอทั้งหมดที่คุณ (หรือบุคคลที่สามที่ใช้บัญชีเว็บไซต์ของคุณ) ทำให้เข้าถึงได้ใน The Kop Area

17.2

            เราอาจใช้ผู้ดูแลจากภายนอกตลอดจนทีมผู้ดูแลอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆ ในช่วงเวลาที่จำกัดในแต่ละวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อย่อยที่ 17.1 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ทั้งหมดปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดตระหนักว่าบริการการควบคุมดูแลเหล่านี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณตลอดจนการใช้งาน The Kop Area ที่ต่อเนื่อง ฉะนั้นกรุณาช่วยกันลดภาระงานของผู้ดูแลระบบเหล่านี้ให้มากที่สุดด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดและรายงานการเสนอใดๆ ที่รบกวนคุณหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

17.3

            เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ หรือโยกย้ายการเสนอใดๆ ใน The Kop Area ที่พิจารณาอย่างมีเหตุผลแล้วว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนั้นเรายังขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ หรือโยกย้ายการเสนอใดๆ ที่พิจารณาอย่างมีเหตุผลแล้วว่าแล้วอาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือมีผลกระทบต่อเว็บไซต์ หรือทำให้เว็บไซต์ เรา หรือชื่อของเราต้องเสื่อมเสียด้วยวิธีใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

17.4

            หากคุณคิดว่ามีการเสนอใดๆ หรือได้รับการสื่อสารใดๆ ใน The Kop Area ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ หรือพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ก้าวร้าว ละเมิดสิทธิของคุณหรือใครก็ตาม โปรดติดต่อเราทันทีโดยใช้ลิงก์ "แจ้งปัญหาการกระทำผิด" หรือ "แจ้งปัญหาการประกาศ" (อยู่ในการเสนอที่เกี่ยวข้อง) หรือหากกระบวนการรายงานไม่ได้รับการตอบสนองภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม โปรดส่งอีเมลมาที่ communitymanager@liverpoolfc.com

17.5

            สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ และไม่รับรอง สนับสนุน หรือให้ถ้อยคำหรือการรับรองใดๆ ทั้งสิ้นต่อการแสดงความเห็นใดๆ ก็ตามของผู้ใช้ ความเห็นที่แสดงออกมาเป็นของเจ้าตัวไม่ใช่ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิกเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

            นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อไปใช้แทนด้วยคำว่า "ข้อกำหนด") สำหรับการสมัครสมาชิกเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ต่อไปใช้แทนด้วยคำว่า "เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม") โดยเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้มาจากการจัดหามาให้สมาชิก (ต่อไปใช้แทนด้วยคำว่า "คุณ" และ "ของคุณ") ตามหลักที่คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมและยอมรับข้อกำหนดของสัญญานี้ นี่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายและทำให้เกิดสิทธิและข้อผูกมัดระหว่างคุณและสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลรวมถึงตัวแทนและกลุ่มบริษัทของสโมสร (ต่อไปนี้แทนด้วยคำว่า "เรา" และ "ของเรา") จะถือว่าคุณยอมรับการมีข้อผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้จากการคลิกที่กล่องข้อความ "ตกลง" และกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

            ในกรณีที่ข้อกำหนดเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ("ข้อกำหนดทั่วไป") ลำดับความสำคัญคือ (i) ข้อกำหนดนี้ จากนั้นจึงเป็น (ii) ข้อกำหนดทั่วไป

การใช้บริการ

          เราจะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงรูปแบบและบริการที่หลากหลายในเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อันรวมถึงการรายงานการแถลงข่าวก่อนและหลังการแข่งขันทั้งในรูปแบบภาพและเสียง การแชตในวันแข่งขัน บริการการบรรยายสไลด์ภาพนิ่งแบบสดๆ เว็บแคม วิดีโอสตรีมมิ่งถึงเจ็ดช่องที่รวมถึงไฮไลต์และการทำประตูของการแข่งขันพรีเมียร์ลีก การสัมภาษณ์เบื้องหลัง (Behind the Scenes) และคลิปสารคดีตลอดจนไฮไลต์ของช่วงทศวรรษที่ 1960 1970 1980 และ 1990 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เราจะให้สิทธิ์ในการเข้าถึงคลิปภาพและเสียง ภาพถ่าย รูปภาพข้อความ สถิติ ตราสัญลักษณ์ และสื่ออื่นๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล การออกแบบ ข้อความ กราฟิก คลิป และการคัดสรรหรือการจัดเตรียมที่มีทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเราหรือผู้ได้รับอนุญาตของเราตามลำดับ เราอาจดัดแปลงหรือหยุดการทำเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบรับการสมัครสมาชิกของคุณ

            คุณรับรองว่าข้อมูลที่กรอกตอนลงทะเบียนนั้นถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์ในทุกแง่มุมและคุณยอมรับที่จะแจ้งเราทันทีถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้วยการแก้ไขรายละเอียดของคุณโดยใช้การทำงานของ "บัญชีของฉัน"

            ในการลงทะเบียนเข้าสู่เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คุณจะต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณต้องเก็บรหัสผ่านไว้ให้ปลอดภัยและไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น หากบุคคลที่สามล่วงรู้รหัสผ่าน คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองทันทีด้วยการใช้งาน "บัญชีของฉัน" เราจะไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ของคุณ

            เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมีไว้สำหรับหนึ่งคนต่อชื่อผู้ใช้หนึ่งชื่อเท่านั้น ในการจะใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือเข้าสู่เนื้อหานั้น คุณต้อง (ก) ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงดังกล่าว (ข) จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งหมดที่รวมถึงคอมพิวเตอร์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ที่จำเป็น เราขอแนะนำให้คุณใช้ หน้าพรีวิว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างน่าพึงพอใจ (ค) มีการติดตั้งโปรแกรม Real Player หรือ Windows Media Player (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โปรแกรม") ในเครื่องปลายทางของคุณ การใช้งานโปรแกรมของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการอนุญาตที่ได้รับจากผู้อนุญาต เราไม่ได้เป็นผู้จัดหาและไม่รับผิดชอบต่อโปรแกรม หรือต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดจากโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น

            สิทธิในการใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นสิทธิเฉพาะของคุณ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อการใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่มาจากเครื่องปลายทางหรือจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการทำให้มั่นใจว่าบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเต็มที่เช่นกัน คุณยอมรับที่จะใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของประเทศที่คุณทำการเข้าถึงเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนั้น

            คุณจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (ทั้งอนุญาตหรือเห็นชอบ)

(ก)    ใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในทางมิชอบ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

(ข)    ส่งต่อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่สร้างความแตกแยกหรือเป็นอันตรายผ่านทางเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ค)    ใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมไปในทางที่อาจทำให้เนื้อหานั้น และ/หรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการจัดหาเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (พร้อมทั้ง "ระบบ") เกิดการติดขัด เสียหาย สูญเสียประสิทธิภาพ หรือบกพร่อง

(ง)     เก็บรักษารหัสผ่านของคุณเป็นข้อความธรรมดาในที่ใดก็ตามของคอมพิวเตอร์

(จ)    ใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของบุคคล องค์กรหรือบริษัทใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับ หรือความเป็นส่วนตัว)

(ฉ)    ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย หรือตีพิมพ์เนื้อหาใดๆ ก็ตามของเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ถึงแม้คุณอาจคัดลอกและพิมพ์ส่วนหนึ่งของเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าก็ตาม

(ช)    ขาย มอบ โอน หรือให้แทน สิทธิและข้อผูกมัดของคุณให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือแบ่งปันการใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่บรรจุอยู่ในนั้น

การชำระเงิน

คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า "ค่าธรรมเนียม") ตามระยะเวลา (ต่อไปนี้เรียกว่า "ระยะเวลาการบริการ") ที่ได้สมัครสมาชิก ตามแผนการชำระเงินที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่มีการระบุเป็นอื่นแล้ว ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของการชำระเงินที่คุณต้องรับผิดชอบนั้นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้

(ก)    บัตรเครดิต/เดบิต

ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บโดยอัตโนมัติไปยังหมายเลขของบัตรเครดิต/เดบิตที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน การชำระเงินอาจทำได้โดยใช้บัตรใดๆ ก็ตามที่เป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเติมเงิน ทั้งของ Visa, Mastercard และ Visa Delta

(ข)    หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

หากคุณเลือกชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เราจะหักบัญชีธนาคารที่คุณให้รายละเอียดไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน จำนวนเงินที่หักบัญชีจะกำหนดตามแผนค่าธรรมเนียมที่แจ้งให้คุณทราบ หากคำสั่งการหักบัญชีล้มเหลว เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อแจ้งคุณทางอีเมลและขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกสิทธิของคุณในการเข้าถึงเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับการชำระเงิน

(ค)    คูปอง

คุณสามารถซื้อคูปองจากร้านค้าหลายแห่งรวมถึงร้านค้าออนไลน์ (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด) คูปองนี้จะมีคำแนะนำการเปิดใช้สิทธิสำหรับเข้าถึงเนื้อหาส่วนที่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ง)     เช็ค/ธนาณัติ

คุณสามารถเลือกชำระเงินด้วยเช็คหรือธนาณัติ หากต้องการทำเช่นนั้นโปรด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดวิธีชำระเงิน เราจะพยายามดำเนินการการชำระเงินของคุณภายใน 14 วันหลังได้รับการชำระเงิน เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการชำระเงินที่ไม่ได้รับหรือธนาคารของคุณไม่ยอมรับ

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลว่าเราได้ดำเนินการการชำระเงินค่าธรรมเนียมและแจ้งให้คุณทราบถึงการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้ว ข้อความในอีเมลจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการยอมรับการสมัครสมาชิกของคุณ การยอมรับการสั่งซื้อของคุณจะถือว่าสมบูรณ์และคุณได้รับในวันและเวลาที่เราส่งอีเมลซึ่งจะเป็นวันและเวลาที่ระบุไว้ในอีเมลฉบับนั้น เราไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบต่อคุณในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลจริงๆ ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

การสมัครสมาชิกของคุณจะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินครั้งก่อนเว้นแต่คุณได้ยกเลิกการบริการนี้ไปก่อนหน้านั้น

การยกเลิกและการคืนเงิน

คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของตัวเองได้ตลอดเวลาโดยใช้การทำงานของ "บัญชีของฉัน" หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกภายใน 7 (เจ็ด) วันของการสมัครสมาชิกเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืนเต็มจำนวน ในการขอรับเงินคืนคุณต้องติดต่อเราหลังการยกเลิกโดยใช้ แบบฟอร์มติดต่อออนไลน์ การแจ้งใดๆ ของคุณหลังช่วงเวลานี้จะไม่ถือว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน เราจะคืนเงินจำนวนนั้นด้วยการนำเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต หรือส่งเช็คให้คุณ (หากใช้)

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

          เราจัดหาเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามสภาพที่ได้รับ และไม่เป็นตัวแทนหรือให้การรับรองใดๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือเนื้อหาในนั้นที่รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับรองโดยนัยต่อความสมบูรณ์ แม่นยำ คุณภาพที่พึงพอใจ และความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราไม่รับรองว่าเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะตรงกับข้อเรียกร้องบางอย่างของคุณหรือว่าเนื้อหานั้นจะไม่ติดขัด ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ทั้งเราหรือกรรมการบริษัท ลูกจ้างหรือตัวแทนอื่นใด ๆ ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อยู่ในสัญญา การละเมิดหรืออนึ่งรวมถึงการประมาทเลินเล่ออันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องจากการใช้เนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านยืนยันว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใด ๆสำหรับการปรับเปลี่ยนใด ๆ การระงับหรือหยุดให้บริการเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม นี่เป็นขอบเขตความรับผิดชอบที่ครอบคลุมใช้กับความเสียหายทุกประเภทรวมทั้ง (โดยไม่มีข้อจำกัด) ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายสืบเนื่อง การสูญเสียข้อมูล รายได้หรือผลประโยชน์ การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องของบุคคลที่สาม ทางเราไม่ได้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

การระงับและการสิ้นสุด

เราอาจระงับหรือปิดเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือการเข้าถึงเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของท่านภายใต้ดุลยพินิจของเราหาก:

(ก)
การใช้งานเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของท่านถือว่าเป็นการไม่ถูกต้อง มากเกินปกติหรือขัดต่อผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น ๆ
(ข)
การใช้งานเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของท่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และ / sinvข้อกำหนดทั่วไปหรือ
(ค)
ผู้กำกับดูแลตามหน้าที่มีความประสงค์ให้ปิดเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การซ่อมบำรุง

 

ในบางครั้งเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจถูกนำออกและการเข้าถึงของท่านจะถูกระงับเพื่อเอื้อต่อการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการบำรุงรักษาระบบที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เราจะให้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามากที่สุดตามแต่จะเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ และจะพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สิทธิ์ในการดาวน์โหลดข้อมูล

 

เราให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้แก่ท่านในการใช้และเปิดดูสำเนาของข้อมูลใด ๆ ทีท่านสามารถดาวน์โหลดจากเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ไฟล์  รหัส เสียงหรือภาพที่ซอฟแวร์รวมไว้หรือสร้างขึ้น (รวมเรียกว่า "ข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลด") สำหรับการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าท่านคงไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมดและการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อมูลที่ดาวน์โหลดนั้นให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ก็ตาม ท่านรับทราบและยินยอมที่จะไม่ให้สิทธิ์ โอนหรืออนึ่งเปลี่ยนถ่ายสิทธิ์นี้หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลด นอกจากนี้ท่านยังยินยอมที่จะไม่ดัดแปลง แยกส่วน ถอดรหัส ศึกษาเพื่อลอกเลียนแบบหรืออนึ่งปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ดาวน์โหลด

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านต้องยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราอย่างครบถ้วนโดยทันทีตามที่เรียกร้องเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้งหมด ความรับผิดชอบ ความเสียหายและค่าใช้จ่ายและรายจ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการที่ท่าน (หรือผู้ใช้อื่นที่เข้าถึงเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโดยใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณ)ละเมิดข้อตกลงและเหล่านี้) หรือหนี้สินอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและ/หรือระบบของท่านหรือของพวกเขา ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เรียกร้องดังกล่าว สิทธิ์ขาดในการปกป้อง ประนีประนอมหรือยุติการใช้สิทธิ์เรียกร้องดังกล่าวและความช่วยเหลือที่สมเหตุผลซึ่งจำเป็นต่อการต้องปกป้องสิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยเป็นค่าใช้จ่ายของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ภาษี

ท่านอาจถูกเรียกเก็บภาษีจากการลงทะเบียนของท่านซึ่งมีการจัดเก็บในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม อากรและภาษีเหล่านี้รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับเดินพิธีการศุลกากรจะต้องตกเป็นภาระของท่าน เราไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจมีอะไรบ้าง นโยบายศุลกากรและภาษีอากรแตกต่างกันไปอย่างมากมายในแต่ละประเทศ ท่านควรติดต่อศุลกากรหรือสำนักงานสรรพากรท้องถิ่นของท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทั่วไป

 

การแจ้งเตือนใด ๆ ที่เราส่งจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน การแจ้งเตือนใด ๆ ที่ท่านส่งให้เราควรจะส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อออนไลน์ของเรา / fans_forum / contact / การแจ้งเตือนจะถือว่าถูกส่งในเวลาและวันที่ของการส่งอีเมลซึ่งวันและเวลาถูกระบุไว้ในอีเมล หากเราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่เรามีภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ ความผิดพลาดดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการละเว้นสิทธิ์นั้นหรือไม่ได้ยับยั้งให้เราใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์นั้นในโอกาสต่อมา เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านสำหรับการละเมิดข้อตกลงใด ๆ เหล่านี้ซึ่งเรากำหนดขึ้นอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนืออำนาจอันเหมาะสมของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/ หรือปรับปรุงข้อตกลงเหล่านี้ได้ในบางครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ข้อตกลงที่ถูกปรับปรุงจะถูกโพสต์อยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและท่านสามารถดูได้ทุกเวลา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับรู้ทุกการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจะถือว่าได้รับการยอมรับจากท่านหากท่านยังคงใช้บริการหลังจากระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงถูกโพสต์ในลักษณะที่แจ้งไว้ข้างต้น เราอาจมอบหรือโอนสิทธิ์และข้อผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดของเราภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ให้แก่ บริษัทในกลุ่มหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ในกรณีที่มีการมอบหรือการโอนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล์หรือโพสต์บนเว็บไซต์ของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมทั้งเงื่อนไขทั่วไปถือว่าเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่รวมถึงการรับรองหรือการรับประกันที่ให้หรือทำก่อนหน้านี้นอกเหนือจากการแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉลและอาจมีการแก้ไขโดยเราเท่านั้นเมื่อแจ้งให้ท่านทราบ เงื่อนไขเหล่านี้และการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและเนื้อหาส่วนที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของท่านจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งอังกฤษและเวลส์และท่านยินยอมต่อเขตอำนาจของศาลแห่งอังกฤษและเวลส์ หากท่านต้องการที่จะให้คำแนะนำใด ๆ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้กรุณาติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มติดต่อออนไลน์ของเรา

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและยินยอมที่จะมีการผูกมัดตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสำหรับการสมัครสมาชิกเนื้อหาคุณภาพเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วยประการฉะนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับมุ่งมั่นที่จะเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เราทั้งในระหว่างการลงทะเบียนหรือเมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย ถูกจัดการด้วยการรักษาความลับและถูกดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี 1998 ของสหราชอาณาจักรหรือ กฎหมายผู้บริโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ซึ่งมีไว้เพื่อคุ้มครองท่าน

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เรารวบรวมจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเมื่อท่านทำธุรกรรมกับเรา นอกจากนี้ยังอธิบายประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการที่เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเราให้บริการที่ตรงจุดและถูกเวลาแก่ท่านและสิทธิ์ของท่านในการควบคุมการใช้

ข้อมูลนั้นของเรา

ด้วยการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวท่านแก่เรา ท่านได้ยืนยันว่าท่านได้อ่านทำความเข้าใจและเห็นด้วยกับนโยบายและยินยอมให้เราใช้ข้อมูลนั้นตามที่อธิบายไว้ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับด้านใดของนโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราโปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ http://help.liverpoolfc.tv/ และระงับใช้เว็บไซต์นี้ เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวดังนั้นโปรดตรวจสอบกลับมาที่นี่เป็นประจำ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใด

หากคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อสมัครใช้บริการฟรีหรือชำระเงินของเรา โต้ตอบกับเว็บไซต์หรือเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกการจัดซื้อออนไลน์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเช่น ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ การเลือกผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ และรหัสผ่าน บางครั้งเรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือความพิการหากมีความเกี่ยวข้องเพื่อรับประกันสุขภาพและความปลอดภัยของท่านสำหรับกิจกรรมหรือบริการที่ท่านได้จองกับเรา

เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเราและประสบการณ์ของท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรายังเฝ้าสังเกตการเข้าชมของท่านและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านบนอินเทอร์เน็ต (เช่น URL ที่นำท่านมา  ที่อยู่ IP ประเภทโดเมนเช่น. co.uk และ .com) ประเภทของบราวเซอร์ของท่าน ประเทศและรหัสพื้นที่โทรศัพท์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านตั้งอยู่ หน้าของเว็บไซต์ของเราที่ท่านเปิดดูในระหว่างการเยี่ยมชมของท่าน โฆษณาที่ท่านคลิกดูและคำค้นหาใด ๆ ที่ท่านป้อนในเว็บไซต์ของเรา ("ข้อมูลผู้ใช้") เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลนี้แม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงทะเบียนกับเรา

เราตระหนักว่าเด็กจำนวนมากจะเข้าชม liverpoolfc.com และเรามักส่งเสริมให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีพูดคุยกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเสมอก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ไซต์นี้หรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน สโมสรจะพยายามขอความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับเด็กคนใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีซึ่งป้อนข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาสำหรับการแข่งขันและรายการส่งเสริมการขาย

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกรักษาและจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งใช้โดยบริษัทสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลและสนามกีฬาจำกัด ถนนแอนฟิลด์เมืองลิเวอร์พูล L4 0TH

เราจะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เราหรือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1 . เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการ
2 . เพื่อให้ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมสำหรับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราให้แก่ท่าน  (สถิติเหล่านี้จะไม่ระบุตัวท่านโดยตรง)
3 . เพื่อให้บริการเนื้อหาและโฆษณาที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
4 . เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์นี้
5 . หากท่านมีความยินยอมในระหว่างการลงทะเบียนหรือในขณะทำการซื้อให้เราส่งข้อเสนอที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ จดหมาย โทรศัพท์หรือข้อความ SMS

โดยการเห็นชอบที่จะให้หรือยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่กล่าวไว้ข้างต้นท่านได้ยืนยันว่าท่านมิได้และจะไม่เห็นว่าสิ่งที่กล่าวมาใด ๆ ข้างต้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของท่านภายใต้กฎข้อบังคับว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ปี 2003  (EC Directive) ข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18  ปีจะไม่ถูกนำมาใช้โดยเจตนาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการชนะการแข่งขันหรือรางวัลจะถูกส่งไปยังผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้นสำหรับบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอบริการเหล่านี้ในบางเวลาเราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลบางส่วนของท่านไปยังบุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลเพื่อสร้างควาพอใจในการซื้อสินค้าหรือการให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลนี้จะถูกจำกัดเพียงสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้สำหรับการบริการของพวกเขาและเฉพาะในรูปแบบที่เรากำหนดให้ทำเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามสัญญา เราจะไม่มีทางขายหรือแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากท่าน ส่วนนี้จะแยกจากความยินยอมที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์นี้

 

 เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งการเยี่ยมชมของท่านได้และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจับจ่ายซื้อของของเรา บางครั้งเราอาจใช้คุกกี้เพื่อบริการโฆษณาและเนื้อหาที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์อิงตามประวัติการเข้าเยี่ยมชมของท่าน การใช้คุกกี้ถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหภาพยุโรปและสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าคุกกี้คืออะไรและนำไปใช้อย่างไร กรุณาเยี่ยมชมหน้าเฉพาะ ข้อมูลคุกกี้ ของเราที่ http://www.liverpoolfc.com/legal/cookies

บางครั้งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายเป็นต้นว่า การปฏิบัติตามคำสั่งศาล เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเมื่อเราเชื่อว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบ ป้องกันหรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การมีพฤติกรรมฉ้อโกงที่ต้องสงสัย สถานการณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของเราหรือได้รับอนุญาตหรือถูกเรียกร้องโดยกฎหมายและกระทำตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราจะเก็บข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยได้อย่างไร

การเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาภายใต้สหภาพยุโรปและมาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อคุ้มครองและปกป้องข้อมูลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่นำมาใช้ โปรดทราบว่าเราไม่อาจรับประกันได้ว่าการส่งข้อมูลใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยทั้งหมด

เพื่อช่วยให้เราจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งเราคิดว่าท่านจะมีความสนใจให้แก่ท่าน บางครั้งข้อมูลของท่านอาจถูกประมวลผลและเก็บไว้โดยบุคคลที่สามที่อยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU) หากเป็นกรณีนี้เราจะใช้การป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

โปรดทราบว่าทุกพื้นที่โต้ตอบที่เปิดกว้างทั้งหมด (เช่น The Kop  กระดานข้อความ ความคิดเห็น เป็นต้น) จะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทั้งหมดและเนื้อหาในนั้นมีอยู่จริงในโดเมนสาธารณะ ท่านควรคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ท่านส่งไปและหากท่านเลือกส่งข้อความที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ก็เท่ากับว่าตัวท่านเองตกอยู่ในความเสี่ยง

ส่วนบนของฟอร์ม

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษ หากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าผู้ใช้พื้นที่โต้ตอบมีอายุต่ำกว่า 13 ปีเราอาจจำเป็นต้องลบรายละเอียดส่วนบุคคลใด ๆ ที่รวบรวมมาจากผู้ใช้ดังกล่าวและทุกที่ที่เป็นไปได้จากข้อมูลที่ส่งมาทั้งหมด

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอไม่ให้เราส่งข้อมูลการซื้อขายสินค้าหรือบริการแก่ท่านและสามารถทำได้โดยการดูให้แน่ใจว่าท่านใส่เครื่องหมายถูกในกล่องแสดงความยินยอมที่ถูกต้องในขณะลงทะเบียนหรือทำการซื้อ

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและแก้ไขความยินยอมของท่านโดยใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวก 'LFC ของฉัน' เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์หรือพื้นที่จับจ่ายซื้อของของเรา

 

นอกจากนี้เรายังให้โอกาสในการยกเลิกหรือแก้ไขความพึงพอใจด้านการซื้อขายสินค้าหรือบริการของท่านเมื่อเราส่งอีเมล์การซื้อขายสินค้าและบริการไปยังท่าน โปรดทราบว่าหากท่านยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมของท่านเราจะไม่สามารถแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวเรื่องที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านเช่น จำนวนบัตรเข้าชมคงเหลือ เป็นต้น

 

ท่านสามารถยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อยื่นสำเนาข้อมูลใด ๆ ที่เรามีเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ท่านควรเขียนด้วยลายมือ (ดูที่ การติดต่อสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล สำหรับข้อมูลในการติดต่อของเรา) เราอาจคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 477 บาท กรุณาเยี่ยมชมหน้าความช่วยเหลือของเราที่ http://help.liverpoolfc.tv/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ หรือใช้ ติดต่อเรา เพื่อส่งคำถามให้แก่ทีมงานช่วยเหลือเกี่ยวกับนโยบายของเรา